MONOGRAFSKA SERIJA

 

PODACI O NAORUŽANјU

 

-FAKTOGRAFSKE SVESKE-

 

ISSN 1820-3426

 

sveska 158 -  godina 2017 - volmen 40

naslovna >> sveska 157

ĆIRILICA

 

UPALJAČI ZA ARTILJERIJSKE I
RAKETNE PROJEKTILE

 

Milovan Pešić

Tatjana Jovanović

Smiljana Tasić

Miroslav Jandrić

 

 

S R E D S T V A
 

 

UPALJAČI ZA ARTILJERIJSKE PROJEKTILE 

KONTAKTNI UPALJAČI

UPALJAČ TRENUTNI PD 544

UPALJAČ TRENUTNI M557 

UPALJAČ TRENUTNI 572

UPALJAČ TRENUTNI SERIJE M51

UPALJAČ TRENUTNI M739/M739A1

UPALJAČ TRENUTNI RGM-2

UPALJAČ TRENUTNI V-429 I V-429E 

UPALJAČ TRENUTNI FUI F-2

UPALJAČ TRENUTNI L106A4

UPALJAČ TRENUTNOG I INERCIONOG DEJSTVA M68P1

UPALJAČ TRENUTNOG, INERCIONOG I USPORENOG DEJSTVA M72B1

UPALJAČ TRENUTNOG, INERCIONOG I USPORENOG DEJSTVA M85P1

UPALJAČ TRENUTNOG, INERCIONOG I USPORENOG DEJSTVA M02

UPALJAČ TRENUTNOG, INERCIONOG I USPORENOG DEJSTVA M02P1

UPALJAČ TRENUTNOG I USPORENOG DEJSTVAM03

UPALJAČ TRENUTNI, ELEKTRONSKI M9802

UPALJAČ GORNJI INERCIONI DM 371

UPALJAČ DONJI INERCIONI M91 SERIJE

UPALJAČ DONJI INERCIONI M534A1

UPALJAČ DONJI INCERCIONI M578  

UPALJAČ DONJI PIEZOELEKTRIČNI M509A1    

UPALJAČ DONJI PIEZOELEKTRIČNI M530 I M530A1      

UPALJAČ TRENUTNI, PIEZOELEKTRIČNI GPV-2 

UPALJAČ TRENUTNI, PIEZOELEKTRIČNI M69   

UPALJAČ TRENUTNI, PIEZOELEKTRIČNI M87P1               

 

TEMPIRNI UPALJAČI          

UPALJAČ DUPLODEJSTVUJUĆI MEHANIČKI TEMPIRNI DM 143/153/163   

UPALJAČ DUPLODEJSTVUJUĆI MEHANIČKI TEMPIRNI M577/M577A1       

UPALJAČ DUPLODEJSTVUJUĆI MEHANIČKI TEMPIRNI M564        

UPALJAČ DUPLODEJSTVUJUĆI MEHANIČKI TEMPIRNI M582/M582A1       

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI DM 52A1  

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI DM 52A2  

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI M762/M767

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI M137

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI OMEGA M127

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI M140         

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI M9220      

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI M9803      

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI M9804

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI FUCHSIA    

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI KMM136   

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI SERIJE 132 

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI FACE          

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI M03

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI M03 SA DETONATOROM       

 

BLIZINSKI UPALJAČI             

UPALJAČ BLIZINSKI FU-RA-DE-F3R    

UPALJAČ BLIZINSKI FU-RA-DE-F5R    

UPALJAČ BLIZINSKI M85C13             

UPALJAČ BLIZINSKI M85R13             

UPALJAČ BLIZINSKI M8513A1           

UPALJAČ BLIZINSKI M9121 51

UPALJAČ BLIZINSKI EPSILON M139  

UPALJAČ BLIZINSKI OMIKRON M180

UPALJAČ BLIZINSKI M728  

UPALJAČ BLIZINSKI M732A2

UPALJAČ BLIZINSKI K700   

UPALJAČ BLIZINSKI KMM131

UPALJAČ BLIZINSKI MINNIE

UPALJAČ BLIZINSKI MIRA EF-723      

UPALJAČ BLIZINSKI NFT PPD 440      

UPALJAČ BLIZINSKI PATRIA HS-94    

UPALJAČ BLIZINSKI M12    

 

MULTIFUNKCIJSKI UPALJAČI              

UNIVERZALNI UPALJAČ, ZELAR          

UPALJAČ MULTIFUNKCIJSKI DM 74  

UPALJAČ MULTIFUNKCIJSKI DM 84  

UPALJAČ MULTIFUNKCIJSKI M782 (MOFA)    

UPALJAČ MULTIFUNKCIJSKI RO Defence        

UPALJAČ MULTIFUNKCIJSKI M9801 

UPALJAČ MULTIFUNKCIJSKI FRAPPE

UPALJAČ MULTIFUNKCIJSKI M14      

UPALJAČI SPECIJALNE NAMENE        

UPALJAČ ZA TELEMETRIJSKO MERENJE TMP 155

UPALJAČ ZA KOREKCIJU PUTANJE SPACIDO   

UPALJAČ ZA KOREKCIJU PUTANJE ECF             

UPALJAČ ZA KOREKCIJU PUTANJE XM1156    

 

UPALJAČI ZA RAKETE          

KONTAKTNI UPALJAČI        

UPALJAČ TRENUTNI PD 111-R           

UPALJAČ TRENUTNI MRV I MRV-U    

UPALJAČ TRENUTNOG I INERCIONOG DEJSTVA UTI-2    

UPALJAČ TRENUTNOG I INERCIONOG DEJSTVA M84     

UPALJAČ TRENUTNOG I USPORENOG DEJSTVA M77     

UPALJAČ TRENUTNI, PIEZOELEKTRIČNI SA SAMOLOKVIDACIJOM M80SP  

UPALJAČ TRENUTNI, ELEKTRONSKI M176       

 

TEMPIRNI UPALJAČI            

UPALJAČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI DM 42       

UPALAJČ TEMPIRNI ELEKTRONSKI SIGMA M174            

 

BLIZINSKI UPALJAČI             

UPALJAČ BLIZINSKI KAPPA M175     

UPALJAČ BLIZINSKI BM21  

UPALJAČ BLIZINSKI BM36  

UPALJAČ BLIZINSKI M9120

UPALJAČ BLIZINSKI M9159

UPALJAČ BLIZINSKI RO107

 

UPALJAČI SPECIJALNE NAMENE        

UPALJAČ ZA TELEMETRIJSKO MERENJE REUTECH FUCHS ELECTRONICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

U V O D

 

Sistem, uređaj ili mehanizam čija je namena da aktivira projektil u željenom trenutku naziva se upaljač (francuski la fusé, engleski fuse, nemački der Zünder, ruski vrzyvatelj ili trubka). Upaljač se može, uopšteno uzevši definisati i kao uređaj koji pravovremeno aktivira artiljerijski ili raketni projektil na cilju bez obzira na tip, vrstu i namenu projektila.

Osnovni zadatak upaljača je:

 • da obezbedi sigurnost municije, tj. da ne dođe do njenog delovanja u uslovima skladištenja, rukovanja, transporta i lansiranja,

 • da se armira, tj. pod dejstvom spoljnih sila tokom leta mehanizam za osiguranje uspostavi inicijalni lanac kako bi bio spreman za dejstvo i

 • dejstvo na cilju, aktiviranje punjenja municije.

Ovi zahtevi mogu se ostvariti na različite načine, ali se sva konstruktivna rešenja mogu prema funkciji razvrstati u nekoliko podsistema:

 • podsistem nosilac funkcije,

 • podsistem nosilac pirotehničkih elemenata,

 • podsistem armiranja,

 • podsistem osiguranja i

 • telo upaljača sa spoljnim elementima.

 • Ovi podsistemi mogu biti dopunjeni dodatnim podsistemima kao što su:

 • podsistem za samolikvidaciju,

 • podsistem za početno aktiviranje,

 • podsistem za određivanje vremena reakcije.

Integracija pomenutih podsistema u celinu može se najbolje objasniti opisom nastajanja jednostavnog mehaničkog upaljača prikazanog na slici 1.

telo upaljača sa
spoljnim elementima

podsistem za
samolikvidaciju

podsistem za
osiguranje

podsistem za
armiranje

podsistem
pirotehničkih
elemenata

IK –inicijalna kapisla; DK – detonatorska kapisla; DET – detonator; GP – glavno punjenje, AR – armirajući mehanizam; OS – osiguravajući mehanizam; SL – samolikvidator;REG – regulator; TU – telo upaljača.
 

Slika 1. Šematski prikaz tela i podsistema upaljača

 

U prikazanom slučaju zadatak upaljača je da prilikom udara projektila u cilj aktivira glavno punjenje projektila, tj. izazove njegovu detonaciju. Prema tome, treba transformisati mehanički impuls koji je rezultat dodira vrha upaljača sa ciljem u detonacioni impuls dovoljnog intenziteta za inicijaciju glavnog punjenja. Elementi inicijalnog lanca upaljača su inicijalna kapisla, detonatorska kapisla i detonator. Armirajući mehanizam služi da spreči neželjeno aktiviranje inicijalne kapisle prilikom rukovanja, u letu i drugim slučajevima kada na iglu deluju sile manjeg intenziteta. Ovim je ostvareno osnovno osiguranje upaljača. Pored ovoga treba ugraditi mehanizam koji će uspostavljati inicijalni lanac. Za to služi osiguravajući mehanizam čija je uloga da spreči prenos inicijacije sa inicijalne kapisle na detonator prilikom rukovanja, transporta, skladištenja i lansiranja projektila.

Proces uspostavljanja inicijalnog lanca naziva se armiranje upaljača. To znači da pod dejstvom spoljnih sila tokom leta projektila osiguravajući mehanizam pređe iz osiguranog položaja u armirani položaj. Ujedno, armirajući mehanizam oslobađa udarnu iglu i ona je spremna da po udaru u cilj aktivira inicijalnu kapislu. Na slici 2 prikazan je proces armiranja upaljača.

Do tačke "a" upaljač je u osiguranom položaju. U tački "a" započinje lansiranje projektila. Od tačke "a" do tačke "b" povećava se energija potrebna za armiranje upaljača. U tački "b" započinje armiranje upaljača. U tački "c" završava se armiranje i nadalje upaljač je spreman za dejstvo.

Slika 2. Proces armiranja

 

Municija široke primene (artiljerijska, minobacačka, bombe, mine, bojeve glave raketa) uzrokovala je razvoj različitih vrsta upaljača. Upaljači su razvijani od najjednostavnijih uređaja (kao upaljači za ručne bombe) do najsloženijih sistema (upaljači za rakete). U nekim slučajevima upaljač može biti jedinstvena celina, a u nekim se može sastojati od dve ili više međusobno povezanih komponenti smeštenih na različitim mestima. Upaljači se sastoje od različitih komponenti, kao što su: izvor napajanja, pirotehnički elementi, inicijalni elementi, mehanizmi za osiguranje i armiranje, elektronskih podsklopova, kablova, kontrolnih jedinica i dr. Zbog toga postoji i više načina klasifikacije upaljača.

Klasifikacija upaljača prema vrsti municije je nepraktična jer se u okviru jedne grupe mogu naći upaljači najrazličitijih karakteristika i principa funkcionisanja. Prema položaju upaljači mogu biti prednji (na vrhu projektila), zadnji (na dnu projektila) ili bilo gde u zavisnosti od taktičke namene. Prednji upaljači se najčešće koriste kod artiljerijskih projektila, dok zadnji upaljači nalaze primenu kod raketa.

Upaljači se prema vrsti procesa (fizičkim i hemijskim) mogu podeliti na:

 • mehaničke, kod kojih se osnovna funkcija zasniva na radu mehanizama usled dejstva mehaničkih sila i momenata (npr. inercijalne, reakcionalne, centrifugalne sile, sile i momenti opruga);

 • pirotehničke, kod kojih se osnovna funkcija zasniva na inicijaciji i sagorevanju pirotehničkih elemenata;

 • hemijske, kod kojih se osnovna funkcija zasniva na hemijskim procesima različitim od sagorevanja pirotehničkih smeša;

 • električne, kojima je za obavljanje osnovne funkcije potreban neki izvor električne energije;

 • magnetne, kod kojih se osnovna funkcija zasniva na korišćenju raznih magnetnih fenomena;

 • ostale, kod kojih se osnovna funkcija zasniva na akustičnim efektima, detekciji infracrvenog zračenja, emisiji i detekciji radarskih signala i sl.

Prema načinu aktiviranja na cilju upaljači se mogu podeliti na:

kontaktne, koji deluju u neposrednom dodiru sa ciljem. Dejstvo se manifestuje kao udar, lom, električni kontakt i sl. Upaljači koji imaju kontaktno dejstvo mogu biti trenutni ili trenutno usporeni. U zavisnosti od vremena reagovanja kontaktni upaljači se mogu razvrstati u sledeće grupe:

 • supertrenutni upaljači (vreme reakcije od 20 μs do 200 μs) i locirani su na vrhu projektila;

 • trenutni upaljači (vreme reakcije od 0.5 ms do 10 ms), mogu biti locirani na vrhu ili u zadnjem delu projektila;

 • upaljači sa kratkim usporenjem (vreme reakcije od 0.02 s do 0.1 s), mogu biti locirani na vrhu ili u zadnjem delu projektila;

 • upaljači sa dugim usporenjem (vreme reakcije od 0.2 s do 0.6 s), mogu biti locirani na vrhu ili u zadnjem delu projektila.

 • tempirne, koji deluju nakon isteka zadatog vremena. Tempiranje ovih upaljača može se ostvariti pomoću satnog mehanizma, analognog ili digitalnog elektronskog kola i pirotehničkih ili hemijskih reakcija. Tempirni upaljači imaju primenu kod specijalne municije (dimne, osvetljavajuće, kasetne i dr.). Uobičajeno vreme tempiranja je do 200 s.

 • blizinske, kod kojih dejstvo ne zavisi od kontakta sa ciljem, već deluju kada "osete" blizinu cilja. Ovi upaljači deluju na određenoj udaljenosti od cilja. Principi određivanja daljine do cilja mogu da budu: zvučni efekat, poremećaj magnetnog polja, Doplerov efekat, digitalni impuls, optičko-laserski sistem i sl.

 • multifunkcijske, koji mogu u odnosu na cilj delovati na različite načine (npr. kontaktno, blizinski, tempirno). Kod ovih upaljača jedno dejstvo je osnovno dok su ostala izborna. Izbor dejstva može se ostvariti mehanički (okretanjem određenog dela na upaljaču) ili pomoću zasebnog elektronskog uređaja.

 • ostale, koji mogu biti ambijentalni, komandni, nezavisni, kombinovani, telemetrijski za balistička merenja i vežbovni.

Najnovija generacija upaljača sa korekcijom putanje spada u grupu multifunkcijskih upaljača.

Tokom razvoja i izrade upaljača obavljaju se ispitivanja koja treba da zadovolje sledeće zahteve:

 • da upaljač poseduje propisane opšte i posebne funkcionalne karakteristike;

 • da je upaljač pri upotrebi, rukovanju i transportu potpuno siguran;

 • da upaljač ni u ekstremnim slučajevima opterećenja, uključujući i one koje dovode do deformacije ili loma pojedinih delova, neće aktivirati punjenje projektila;

 • da će upaljač ostati upotrebljiv i siguran za rukovanje i nakon propisanog vremena skladištenja u specifičnim uslovima.

Ispitivanje sigurnosti upaljača predstavlja eksperimentalno potvrđivanje postavljenih zahteva u pogledu sigurnosti sa ili bez očuvanja upotrebljivosti upaljača. S tim ciljem razvijeno je više metoda ispitivanja pomoću kojih se simuliraju uslovi kojima upaljač može biti izložen u eksploataciji. Ispitivanja se mogu podeliti na ispitivanja gađanjem i ispitivanja na laboratorijskim i poligonskim instalacijama (statička ispitivanja).

Provera sigurnosti i funkcionalnosti upaljača ispituje se gađanjem. Sigurnost upaljača pri gađanju se proverava opitom: sigurnost ispred usta cevi i gađanje pri povećanom pritisku pogonskog punjenja. Funkcionalnost mora da zadovolji određeni procenat pouzdanosti pri ispitivanju gađanjem.

Slika 3. Presek kontaktno-trenutnog, piezoelektričnog upaljača M69

 

U grupu statičkih ispitivanja upaljača spadaju opiti kojima se proverava mehanička izdržljivost i uticaj okoline. Mehanička izdržljivost upaljača proverava se opitima: slobodan pad, udar, treskanje, tumbanje, imitaciju transporta kamionima, vibriranje, grubo rukovanje. Uticaj okoline podrazumeva sledeće opite: hermetičnost, vodonepropusnost, uticaj temperature (povišena, snižena, nagle promene temperature, kombinacija temperature i vlažnosti), delovanje kiše, uticaj peska i prašine, uticaj slane atmosfere, uticaj mikroorganizama. Pored ovih opita, u statičkim uslovima, vrše se ispitivanja funkcije kompletnih upaljača ili njegovih podsklopova. Ova ispitivanja se obavljaju na uređajima sa rotacijom (centrifuge) ili na posebno projektovnim uređajima i opremi za ispitivanje na pad.

U cilju povećanja preciznosti gađanja, kao i smanjenja tzv. kolateralne štete, u poslednje vreme se intenzivno razvija tzv. inteligentna municija sa upaljačima za korekciju putanje. Ovakva municija ima značajno veću cenu od konvencionalne, ali je opravdava bitno manjim utroškom municije, kao i kraćim vremenom potrebnim za izvršavanje zadatka. Korekcija putanje zavisno od tipa upaljača može biti samo po daljini ili i po daljini i po pravcu. Korekcija se vrši na osnovu pozicije projektila dobijene pomoću GPS ili inercijalnih senzora u upaljaču ili na osnovu podataka dobijenih praćenjem projektila pomoću radara.

U ovoj faktografskoj svesci prikazani su upaljači koji se koriste kako u našem, tako i u naoružanju stranih armija. Prikaz upaljača je dat na osnovu podele prema načinu aktiviranja na cilju. Data su i neka nova konstrukciona rešenja koja su na putu da budu uvedena u širu primenu, kako bi se stekao uvid u tendencije razvoja. Pored ovih savremenih rešenja prikazane su i klasične konstrukcije mehaničkih upaljača koji, iako su već dugo u upotrebi, i dalje nalaze svoju primenu u naoružanju.